FLAG OF THE NETHERLANDS
Messianic groups
in the Netherlands

 • Wij willen de Eeuwige (JHWH), de God van Awraham (Abraham), de God van Jitschak (Isaäk) en de God van Ja”akov (Jacob) dienen en hebben Zijn Zoon, Yeshua (Jezus), Adonai de Masjieach (Messias) van heel Israël aangenomen en willen Hem, Yeshua, onze Eeuwige God, volgen als Mensen van de Weg (Hand 24:14) Onze gemeenschap bestaat uit Joden die Yeshua als Masjieach belijden en gelovigen uit de volkeren: Natuurlijke takken (Joden die Yeshua als Masjieach belijden) en geënte wilde takken (gelovigen uit de volkeren) in de 'Edele Olijf' (Israël Gods) (Rom 11:16-18, Gal 6:16) Voor ons is het Woord van Adonai (Genesis t/m Openbaring) onverdeeld de enige toe- en uitrusting, en toetssteen voor elke leer en traditie. Geleid door Adonai Ruach HaKodesh (God de Heilige Geest) richten wij ons leven naar het Woord, Tenach (Tora, Newie'iem en Ketoewiem Tora, Profeten en Geschriften) en Briet Chadasha, waardoor wij o.a. met vreugde de (feest)dagen van JHWH gedenken en onderhouden (Deut 4:2; Op 22:19)

 • Bet Echad is een plaats van ontmoeting waar Joodse en niet-Joodse gelovigen Jesjoea als Messias belijden.

  Jew and gentile worshipping together.

 • Beth Yeshua werd opgericht door Lion en Elze Erwteman tijdens het Loofhuttenfeest van 1991, op 28 september.

  De gemeente is nu 24 jaar oud. Lion Erwteman is de zoon van twee Joodse ouders en werd geboren in Eindhoven in 1949. Hij en zijn vrouw zijn afgestudeerd in de biologie. Na studies in Talmoed en Tora in Amerika hebben Lion en Elze Erwteman de gemeente opgericht in Amsterdam. Zij leiden de gemeente met diverse teams.

  De gemeente heeft openbare wekelijkse diensten, vieringen van alle Joodse feestdagen, Joods onderwijs, leuke activiteiten, interessante lezingen, cursussen, jeugdwerk, onderwijs, sociaal-pastorale en diakonale zorg.

   

 • Als Heer van de Sabbat ontmoeten we Jeshua (Jezus) tijdens lofprijzing en aanbidding en ervaren dat JHWH onze God Zijn hand uitstrekt tot redding, bevrijding en genezing door de machtige Naam van Jeshua.

  We zijn een Sabbatvierende gemeenschap die belijdt dat Jeshua de Messias is, de eniggeboren Zoon van God. We houden onze samenkomsten op iedere zaterdagmorgen om 10.30 uur in 'De Havenkerk' te Alblasserdam, waar we onder leiding van de Heilige Geest met vreugde Gods woord delen. Ook vieren we alle bijbelse feesten zoals vermeld in Leviticus 23.

  U bent hartelijk uitgenodigd om samen met ons de Schepper van hemel en aarde te eren in de heerlijke Naam van Jeshua.

 • Sinds augustus 2008 komen wij samen op de sjabbat. We zien de zevende dag als de rustdag die God heeft ingesteld in Zijn Woord en willen dat dan ook in praktijk brengen. Wij komen 2-wekelijks op de eerste en derde zaterdag van de maand samen.

 • De Messiaanse Gemeente op Goeree-Overflakkee is net zoals de gemeente in Gouda voortgekomen als zustergemeente uit de Messiaanse Gemeente te Nieuw-Lekkerland.

 • In najaar 2011 hebben wij, op ons verzoek aan de broederraad van de Messiaanse Gemeente in Nieuw-Lekkerland, goedkeuring gekregen om in Gouda een zustergemeente te starten. In januari 2012 was er onze eerste sabbatdienst.

 • Graag wil ik ons aan u voorstellen, de Messiaanse gemeenschap 'Mayaan Yeshua'. 'Mayaan Yeshua' is de hebreeuwse benaming voor 'Bron van Yeshua'. Dit is waar wij uit willen putten, uit de bron van de Jood Yeshua, uit de bron van het heil. Deze bron biedt, naar de betekenis van de naam 'Yeshua' redding, bevrijding en verlossing. Een gemeenschap heeft per definitie iets gemeenschappelijks, op basis waarvan ze gemeente is.

 • De Messiaanse Gemeente Nieuw-Lekkerland (MGN) maakt deel uit van het Lichaam van de Messias, Jesjoea /Jezus, wereldwijd.

 • Er is maar één ware geloofsbelijdenis: Gods Woord de Bijbel. Elke andere belijdenis is slechts een heenwijzing naar die ene waarheid. Onderstaande geloofspunten kunnen daarom ook alleen maar gelezen worden als een afspiegeling van die ene waarheid, en zijn zonder meer aan te vullen met andere waarheden uit Gods Woord. Ze zijn bedoeld als hulp, om aan te geven wat onze basis is en waar wij ons in ons dagelijks leven op willen richten.

 • Wij zijn een gemeenschap bestaande uit Joden en niet-Joden die uit zien naar de komst van de Masjiach en geloven dat Hij het is die in de B'riet Chadasja (het tweedeTestament) Jesjoea (Jezus) wordt genoemd. We gaan uit van de Tora, Profeten en Geschriften (Tanach) en de B'riet Chadasja.

 • Stichting Nafthali is begin 2008 ontstaan omdat wij geloven dat de bijbel, zowel het oude als het nieuwe testament, een boek is dat YHWH's (Gods) wil vertegenwoordigd.

  Daarnaast hadden wij het gevoel dat geloven zijn meer inhoud dan alleen maar naar de kerk gaan op een bepaalde dag van de week.

  Uit onze omgeving kwamen en komen veel vragen, die mede hebben geleid tot de oprichting van de Messiaanse Stichting Nafthali. Bij de Messiaanse Stichting Nafthali hopen wij de vragen te kunnen beantwoorden die één verdere geestelijke groei mogelijk maakt. Dit geldt voor een ieder, bestudeer de geschriften en onderwijs elkaar.

 • Wij geloven dat Jesjoea was, is en zal zijn een Jood, dat het Evangelie volkomen Joods is en dat Jesjoea dus geen nieuwe religie gestart is. Het Beriet haChadasja ('nieuwe testament') is een vervolg op en geen vervanging van de Tanach ('oude testament'), zoals Jesjoea helder aangeeft (Mat. 5:17-20). Jesjoea is de levende Tora en ons voorbeeld om te leven naar de Tora (onderrichtingen) van de Eeuwige.

 • We herkennen de goddelijke inspiratie van de Schrift en beschouwen het als de hoogste autoriteit voor leer en leven (Deuteronomium 6:4-9; Openbaring 3:1-6; Psalm 119:89, 105; Jesaja 48: 12-16; Romeinen 8:14-17; 2 Timoteüs 2:15, 3:16-17).

 • Succat Yeshua samenkomsten: Het pand aan het Baljuwplein 10a te Katwijk aan zee. (Bij het parkeerterreintje van Supermarkt Hoogvliet.)

 • Wij komen elke 1ste, 3de, en 4de Sabbat van de maand bijeen in Buurthuis “de Erven” voor “een Heilige samenkomst” aan de Amstelland 2 te Emmeloord. De samenkomst begint om 10:00 uur, de zaal is open vanaf 9:30 uur waarbij een kop koffie of thee genuttigd kan worden. Na elke 1ste en 3de sabbat is er op dinsdagavond een bidstond voor “de 2 huizen van Israel” op Urk en na elke 2de en 4de sabbat is er op dinsdag avond een bijbelstudie te Emmeloord.

 • Samen vieren we de moadiem: shabbath, Pesach, Shawoeoth, Sukkkoth, e.d., de Feesttijden des Heren, zoals de Bijbel leert.

 • Wij zijn een groep enthousiaste mannen en vrouwen die bij elkaar komen op, onder andere, de Shabbat en de Bijbelse feesten.